Zgłoszenie szkody - OC

1
Dane osoby zgłaszającej
2
Dane sprawcy
3
Dane osoby poszkodowanej
4
Informacja o szkodzie
5
Dane do wypłaty środków
6
Oświadczenie uprawnionego/zgłaszającego/poszkodowanego

Dane osoby zgłaszającej

Adres korespondencyjny